Bild

Teorilektioner

Informationslektion

 • Presentation av kursen, utbildningsplan, läromedel och metodik.
 • Vägverkets krav vid teori - och körprov.
 • Reglerna vid övningskörning och provisoriskt körkort

Mål
Att eleven ska känna till kursens uppläggning, utbildningsplan, läromedel och metodik samt känna till Vägverkets krav vid teori- och körprov. Att kunna redogöra för reglerna vid övningskörning och provisoriskt körkort.

Lektion 1

 • Begreppsförklaringarna.
 • Grundregler vägmärken o markeringar
 • Anvisningar i trafiken

Kkb 6-39 samt 56-6. Teorihäftet 5-10.
Mål
Att kunna redogöra för valda delar ur begreppsförklaringarna. Genom exempel kunna avgöra vad som anses vara ett gott trafikbeteende. Att kunna redogöra för begreppet "väjningsplikt" samt när väjningsplikt föreligger. Ha kunskap om systemet med vägmärken, vägmarkeringar och de signaler och tecken som bilföraren ska använda till ledning för andra och för att undvika fara.

Lektion 2

 • Väjningsplikt
 • Placeringsregler, körfält
 • Oskyddade trafikanter
 • Omkörningsregler
 • Regler för stannade och parkering 

Kkb 40-73. Teorihäftet 11-16.
Mål
Att kunna redogöra för regler vid vägarbete samt rätt uppträdande i samband med utrycknings-fordon, processioner, militärfordon mm. Att kunna ange risksituationer där speciellt barn, äldre, gående och cyklister är inblandade. Att teoretiskt kunna redogöra för hur bilen bäst bör placeras under olika förutsättningar och hur trafik reglerna ska tillämpas i olika situationer. Att kunna redogöra för regler och riskerna i samband med omkörning och varför olyckor inträffar. Att kunna redogöra för reglerna vid stannade och parkering.

Lektion 3

 • Att utvecklas rätt
 • Vi är så olika
 • Att påverkas
 • Miljön

Kkb 179-231. Teorihäftet 41-51.
Mål
Att kunna redogöra för på vilka grunder människan fattar sina beslut och kunna motivera varför en kontinuerlig riskbedömning måste följa körningen samt hur grupptryck uppkommer och förklara vilken negativ inverkan olika personlighetsdrag och stress har på förararbetet. Att känna till hur människan reagerar på alkohol, narkotika och medicin samt ange vad bestämmelserna säger om påföljder och straff vid vissa trafikbrott. Att kunna redogöra för hur avgaser påverkar människa och natur.

Lektion 4

 • Köregenskaper, stoppstäcka
 • Bilens huvuddelar
 • Lastbestämmelser och körning med släp

Kkb 113-147 samt 233-252. Teorihäftet 25-30 samt 53-58
Mål
Att kunna ange hur stoppsträckan förändras vid olika hastighetsökningar samt förklara begreppen understyrning och överstyrning. Att översiktligt kunna redogöra för bilens uppbyggnad, hur kontroll- och manöverorgan påverkar olika funktioner samt med hjälp av instruktionsboken lösa vissa problem och avhjälpa smärre fel. Att kunna redogöra för regler om lastens placering, förankring och utmärkning samt utrustningskravet för släpvagn. Att kunna vilken körkortsbehörighet som krävs för olika fordonskombinationer.

Lektion 5

 • Regler och risker i samband med körning på landsväg
 • På och avfart
 • Omkörning
 • Viltfaran

Kkb 75-112. Teorihäftet 17 -24
Mål
Att kunna redogöra för hastighetsbestämmelserna och regler vid omkörning på landsväg. Ange risker och regler som gäller vägrenskörning, stannade och parkering. Att kunna redogöra för begreppen hastighetsanpassning, mötespunkt samt omkörningssträckans längd. Att kunna redogöra för de regler som gäller vid körning på motorväg och motortrafikled. Med hjälp av bild kunna avgöra hur påfart och avfart ska utföras på säkraste sätt i olika landsvägsavsnitt. Att med hjälp av bild kunna avgöra var ökad risk för viltfara föreligger.

Lektion 6

 • Risker och regler i samband med
 • Körning i mörker
 • Körning i halka
 • Åtgärder vid trafikolycka

Kkb 149-177 samt 253-26. Teorihäftet 33-40 samt 59-61
Mål
Att kunna redogöra för ljusbestämmelserna vid körning i mörker och hur man ska hastighetsanpassa och placera bilen på ett säkert sätt. Att kunna redogöra för orsakerna till att reaktionsförmåga och uppmärksamhet avtrubbas vid trötthet.. Att kunna ange omständigheter som gör körbanan hal samt kunna peka på platser där halka först kan misstänkas. Att kunna redogöra för skyldigheter i samband med inblandning i trafikolycka.